onderwijs - voorwaarden algemeen


Informatie bij de overeenkomst tussen een cursist en PEN tot het deelnemen aan een cursus. Het begrip Cursus omvat ook workshops, training(en) en opleiding(en) in bredere zin.


Art. 1 Definities

 1. Cursist: de natuurlijke persoon die zich aanmeldt of is ingeschreven voor een door PEN verzorgde cursus.
 2. PEN: Psychologisch Expertisebureau Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 10042535.
 3. Aanmelding: het door de cursist kenbaar maken aan PEN dat hij/zij een cursus wil volgen bij PEN. Deze handeling geldt als een aanbod aan PEN tot het doen inschrijven voor een cursus.
 4. Inschrijving: de handeling van PEN waardoor het aanbod van de cursist door PEN wordt aanvaard.
 5. Cursusgeld: het bedrag dat door de cursist aan PEN moet worden betaald om de cursus te mogen volgen.


Art. 2 Aanmelding en inschrijving

 1. De aanmelding voor een cursus bij PEN vindt plaats door middel van een (digitaal) inschrijfformulier.
 2. Door de aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden, de cursusomschrijving, en de(ze) regels die zijn te vinden op de website van PEN.
 3. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat PEN de inschrijving digitaal aan de cursist heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
 4. PEN is gerechtigd de inschrijving van een cursist te weigeren.


Art. 3 Annulering en tussentijdse beëindiging

 1. De cursist kan de inschrijving binnen de wettelijk voorgeschreven termijn van veertien dagen nadat hij/zij de in artikel 2 lid 1 genoemde aanmelding heeft gedaan en deze door PEN is bevestigd kosteloos annuleren. Indien aanmelding binnen 14 dagen voor de (eerste) datum van de cursus plaatsvindt, vervalt het bedenkingsrecht.
 2. Bij annulering na de termijn genoemd in lid 1 of bij tussentijdse beëindiging is cursist aan PEN een door PEN naar redelijkheid vast te stellen vergoeding verschuldigd. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de al door PEN verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de cursist daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is beëindigd. PEN heeft recht op de volledige prijs indien het einde van de overeenkomst aan de cursist is toe te rekenen en betaling van de volledige prijs redelijk is. Op de prijs worden de besparingen die voor PEN uit de tussentijdse beëindiging voortvloeien in mindering gebracht.
 3. Indien een deelnemer is verhinderd, kan deze PEN verzoeken een ander in zijn/haar plaats te doen deelnemen.
 4. Annulering en tussentijdse beëindiging dienen te geschieden door een aangetekend schrijven.


Art. 4 Cursusgeld

 1. De hoogte van het cursusgeld is te vinden op de website van PEN.
 2. Het cursusgeld wordt per aangeboden cursus vastgesteld.
 3. PEN stuurt de cursist voor de betaling van het cursusgeld een factuur. Deze dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn.


Art. 5 Betalingsregeling

 1. Indien geen andere betalingregeling schriftelijk is overeengekomen, dient de cursist het cursusgeld te voldoen zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.
 2. De cursist is door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. Aan PEN is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het bedrag van het verschuldigde cursusgeld voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de cursist met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van PEN als het een termijnbetaling betreft, dan het nog openstaande bedrag direct op te eisen.
 3. De cursist is de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Art. 6 De cursus

 1. PEN heeft het recht om een cursus voor aanvang ervan af te gelasten, om welke reden dan ook. In dat geval heeft de cursist recht op teruggave van het al betaalde cursusgeld.
 2. PEN is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft studiemateriaal.
 3. PEN verbindt zich bij uitval van docenten zich in te spannen zo spoedig mogelijk vervanging te regelen. PEN is niet gehouden tot vergoeding van kosten aan cursisten ten gevolge van deze uitval.
 4. PEN is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de cursus en/of docententeam aan te brengen.
 5. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van de cursus en eindigt door het verstrijken van de cursusduur, zonder dat daarvoor enige nadere rechtshandeling vereist is.
 6. Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een verzoek tot evaluatie via email. Na voltooien van deze evaluatie ontvangt de cursist een certificaat van deelname en worden (eventuele) accreditatiepunten geregistreerd.


Art. 7 Auteursrecht

 1. PEN is rechthebbende op het auteursrecht op het aan de cursist ter beschikking gestelde cursusmateriaal, tenzij het betreffende cursusmateriaal uitdrukkelijk anders vermeldt. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van PEN. Deze bepaling blijft ook na het beëindigen van de overeenkomst van kracht.


Art. 8 Aansprakelijkheid

 1. PEN is niet aansprakelijk voor schade die, uit welke oorzaak dan ook, voor cursisten of derden ontstaat in verband met de cursus, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van PEN.


sArt. 9 Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend, en te worden gericht aan: PEN, Klachtenfunctionaris, Postbus 6537, 6503 GA Nijmegen. Binnen 2 weken na ontvangst volgt er een schriftelijke reactie, dan wel wordt klager in kennis gesteld van de reden voor uitstel, met een indicatie op welke termijn uitsluitsel wordt verwacht. Klachtenfunctionaris: mw. drs. A. Klein Herenbrink.
 2. Onderwijs geschiedt, tenzij anders vermeld, door bij het NIP aangesloten psychologen, die bovendien zijn ingeschreven in het BIG register, en zich als zodanig aan de eisen en uitspraken van de beroepsvereniging NIP (www.psynip.nl) en het BIG register (www.bigregister.nl) conformeren.


Slotbepalingen

 1. Alle informatie die door cursisten / deelnemers voorafgaand of tijdens de cursus wordt verstrekt is vertrouwelijk voor PEN, haar medewerkers en/of docenten.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.


T-E webdesign: 2006
T 0031 (0)481 465565
E info@eqiq.nl
PEN
Psychodiagnostics