De MMPI®-2 en de MMPI-2-RF®: Twee verschillende instrumenten


De Nederlandstalige versie van de MMPI-2-RF® is inmiddels reeds geruime tijd beschikbaar. Toch blijkt met regelmaat dat nog veel psychologen in de veronderstelling verkeren dat het bij de MMPI-2-RF® een herziene of geupdate versie van de MMPI®-2 betreft. Dit is nadrukkelijk niet het geval.

De MMPI-2-RF® is een in vergelijking met de MMPI®-2 kortere vragenlijst die een beperkte relatie met de MMPI®-2 heeft. Tweederde van de 50 schalen in de MMPI-2-RF® zijn nieuwe concepten. De meeste schalen in de MMPI-2-RF® zijn (dus) vooralsnog beperkt gevalideerd. De bekende MMPI®-2 Klinische schalen werden in de MMPI-2-RF® vervangen door de Geherstructureerde schalen (RC schalen). Ook de inhouds- en supplementaire schalen zijn verdwenen, evenals de SLGBS (NVM-2).

De MMPI®-2 en de MMPI-2-RF® zijn psychometrisch niet equivalent —een set van item responses op de twee meetinstrumenten kan resulteren in verschillende klinische beelden. De MMPI-2-RF® kan klinische problemen gemakkelijker onderschatten, gegeven de vervanging van de MMPI®-2 Klinische schalen door de RC Schalen (met minder items), en het verlies van Code-type informatie.

Tellegen en Ben-Porath gebruikten de normeringsdata van de 80’er jaren, in plaats van nieuwe data te verzamelen met de verkorte itempool. Ze lieten voorts het gebruik van aparte normen voor voor mannen en vrouwen los, waardoor mogelijk “gender bias” kan ontstaan. De literatuur toont genderverschillen bij bepaalde ggz symptomen, en ook bij persoonlijkheidstrekken en -kenmerken. Hierom gebruiken de meeste persoonlijkheidsschalen geslachtsspecifieke normen (b.v., de MMPI®-2, de 16 Personality Factor Questionnaire (16PF), Millon Multiaxial Clinical Inventory-III (MCMI-III), de NEO-PI en de NEO-FFI).

Let op: in Nederland/België is de MMPI-2-RF® (en ook de MMPI-2) recent (wel) ge(her)normeerd. Ook is de keuze voor gebruik van geslachtsspecifieke normen mogelijk.

40% van de items uit MMPI®-2 vervallen in het vragenboekje voor MMPI-2-RF®. Veel van deze verdwenen items hebben te maken met persoonlijkheidsproblemen en ggz symptomen die belangrijk zijn, onder meer voor forensische evaluaties, maar ook in meer algemene bggz en sggz context (b.v. 21 items gerelateerd aan antisociale attitudes, 21 items rond functioneren op werk, 15 items over familieproblemen en 11 items rond negatieve life events). Het omvangrijke gebied dat de MMPI®-2 bestrijkt, wordt dus niet volledig teruggevonden in de MMPI-2-RF®.

Enkele overwegingen uit recente handboeken:

Butcher, J. N. (2011). A beginner’s guide to the MMPI®-2 (Third Edition). Washington, DC: The American Psychological Association:

Iemand die voor het eerst kennismaakt met de Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI®-2) kan in verwarring raken door de twee als MMPI®-2 gelabelde producten: de MMPI®-2 en de MMPI-2- Restructured Form (MMPI-2-RF®). Dit zijn (immers) heel verschillende assessment-instrumenten met verschillende schalen en duidelijk onderscheiden research achtergronden.

Graham, J. R. (2012). MMPI-2: Assessing personality and psychopathology (5th edition). New York: Oxford University Press:

In een setting waar het doel is tot een uitgebreid begrip van een respondent te komen, zou deze auteur de MMPI®-2 kiezen, omdat hij meent dat een interpretatie, gebaseerd op de MMPI®-2, leidt tot een (betere) diepte-analyse van persoonlijkheid en psychopathologie. In een forensische setting, hangt de acceptatie van een relatief nieuw instrument af van voortschrijdend (ondersteunend) onderzoek en de mate waarin het instrument wordt geaccepteerd door de professionele gemeenschap als geheel. “Consequently, the professional who uses the MMPI-2-RF® in forensic settings should be prepared to address challenges based on the instrument’s novelty. (p. 414-415)”.

Greene, R. L. (2011). MMPI-2/MMPI-2-RF®: An Interpretive Manual, 3rd Edition. Boston: Allyn & Bacon:

De MMPI-2-RF® heeft een aantal nadelen in vergelijking met de MMMPI®-2. Allereerst maakt de afwezigheid van de MMPI®-2 klinische schalen in de MMPI-2-RF® het onmogelijk de codetype interpretatie te gebruiken die mede de kern van de MMPI/MMPI®-2 interpretatie uitmaakte sedert meer dan 50 jaar. Ten tweede, geen van de MMPI®-2 inhouds- en supplementaire schalen kunnen gescoord worden in de MMPI-2-RF®, zodat al het hieraan gerelateerd onderzoek en (dus) klinisch gebruik verloren gaan. Ten derde, de naam “MMPI-2” in de MMPI-2-RF® wordt verkeerd en/of ten onrechte gebruikt omdat de enige relatie met de MMPI®-2 bestaat uit het gebruik van een subset uit de MMPI®-2 item pool, de normgroep, en gelijksoortige validiteitschalen.

De MMPI-2-RF® dient niet te worden opgevat als een herziene of geherstructureerde vorm van de MMPI®-2, maar als een nieuwe zelfrapportagevragenlijst, waarbij ervoor gekozen is de items uit de MMPI®-2 itempool te ontnemen en daarvan ook de normgroep te gebruiken. (…) Deze stelling heeft niet tot doel de psychometrische integriteit van de MMPI-2-RF® te ondermijnen, die heel acceptabel blijkt te zijn, gebaseerd op de informatie in het MMPI-2-RF®Technical Manual (Tellegen & Ben-Porath, 2008), maar wil aangeven dat er slechts een minimale relatie bestaat met de MMPI®-2. Clinici die ervoor kiezen uitsluitend de MMPI-2-RF® te gebruiken dienen zich te realiseren dat “they have forsaken the MMPI®-2 and its 70 years of clinical en research history”, en dat zij zich het gebruik van een nieuwe zelfrapportagelijst eigen (dienen te) maken (p. 22).

Let op: in Nederland/België is de MMPI-2-RF® (en ook de MMPI®-2) recent (eind 2013) opnieuw ge(her)normeerd.

Friedman, Bolinsky, Levak, en Nichols (2015) in de derde editie van hun boek, stellen:

“Ondanks het gebruik van de naam MMPI®-2 voor zowel de MMPI®-2 als de MMPI-2-RF®, moet de RF beschouwd worden als een volledig nieuw instrument, en niet als slechts een revisie of update van de MMPI®-2, zoals wel het geval was bij de overgang van de originele MMPI® naar de MMPI®-2. Kortom, de MMPI-2-RF® is een nieuw en, tot op heden, grotendeels “nog niet uitgetest” psychometrisch instrument, dat niet kan profiteren van het arsenal aan empirische ondersteuning en interpretiemogelijkheden van de MMPI®-2.” (p. 593).

Butcher, J. N., Hass, G. A., Greene, R. L. & Nelson, L. D. (2015). Using the MMPI®-2 in Forensic Assessment. Washington, D.C.: American Psychological Association:

“Uitgaand van de promotie van de MMPI-2-RF® als de “nieuwe standaard” voor persoonlijkheidsonderzoek bij de conventie van de American Psychological Association in 2008, verwachtten veel psychologen dat dit nieuwe instrument de MMPI®-2 voorbij zou streven. Met betrekking tot de klinische schalen (om psychopathologie te detecteren) is dit niet het geval. De RF is geen vervanging voor de MMPI®-2 die sedert decennia een waardevolle standaard bleek en blijkt bij b.v. forensisch onderzoek.”

Tijdens de workshops van Theo Bögels worden (in overleg, van uw ingebrachte casus) zowel de MMPI®-2 als de MMPI-2-RF® profielen besproken, zodat u een helder zicht krijgt op de verschillen. Voor data en locaties workshops: Klik hier.

Referenties, literatuur

Ben-Porath, Y.S., & Tellegen, A. (2008). MMPI-2-RF® Manual voor Administration, Scoring, and Interpretation. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Butcher, J. N., Hass, G. A., Greene, R. L. & Nelson, L. D. (2015). Using the MMPI®-2 in Forensic Assessment. Washington, D.C.: American Psychological Association.

Friedman, A. F., Bolinskey, P. K., Levak, R., & Nichols, D. S. (2015). Psychological assessment with the MMPI-2/RF (3rd ed.). New York: Routledge/Taylor & Francis.

Gass, C. S. (2009). Use of the MMPI®-2 in Neuropsychological Evaluations. J. N. Butcher (Ed). Oxford Handbook of Personality Assessment. (pp.432-456). New York: Oxford University Press.

Tellegen, A. & Ben-Porath, Y.S. (2008). MMPI-2-RF® Technical Manual. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
MMPI®-2 en MMPI-2-RF® kunnen prima (complementair) naast elkaar gebruikt worden.
Als U voor beide testen de software voor afname en scoring gebruikt, worden uit de afname van MMPI®-2 ook de scores voor MMPI-2-RF® bepaald.
T-E webdesign: 2006
PEN
Psychodiagnostics